Skip til hoved indholdet

Forslag til lokalplan - Elmevej 22

Forslag til lokalplan nr. 12-B-01.01 Boligområde ved Elmevej 22, Øster Brønderslev og forslag til kommuneplantillæg nr. 8.

Byrådet har den 21. december 2022 godkendt forslag til lokalplan 12-B-01.01 Boligområde ved Elmevej 22, Øster Brønderslev og forslag til kommuneplantillæg nr. 8. 

Lokalplanområdet er beliggende ud til Elmevej, som er hovedgaden igennem Øster Brønderslev. Området omfatter matrikel nr. 7r, Ø. Brønderslev og er ca. 4800 m². Lokalplanen muliggør, at der i alt kan opføres op til 1300 m² etageareal med tilhørende faciliteter som vej, parkering, fælles- og private udendørs opholdsarealer.
Lokalplanområdet beskriver en anvendelse til boligformål i form af tæt-lavt byggeri. Der kan i alt opføres 1300 m², svarende til ca. 12 boligenheder. Lokalplanområdet kan udstykkes med en mindste grundstørrelse på 240 m² eksklusiv evt. andel af fællesareal.
Lokalplanen stiller krav til at boligbebyggelsen mod Elmevej skal placeres med gavl i facadebyggelinje, for at sikre at bebyggelsen trækkes tilbage fra vejen lige som nabobebyggelsen langs Elmevej. Boligerne skal ligeledes udføres med saddeltag for at videreføre det arkitektoniske udtryk i området.
Der etableres vejadgang fra Elmevej og lokalplanen stiller krav til parkering og fælles udendørs opholdsarealer. For at sikre boligerne mod støj fra nærliggende virksomheder mod syd, skal der etableres støjafskærmning i lokalplanens sydlige grænse. 

Kommuneplantillæg
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med kommuneplanen. Forslag til kommuneplantillæg nr. 8 udsendes derfor sammen med lokalplanen. 

Har du spørgsmål til planen, er du velkommen til at kontakte planlægger Lars Ravnemose på e-mail: LARR@99454545.dk 

 

 

 

 

Midlertidige retsvirkninger

Mens lokalplanforslaget er i offentlig høring, kan der ikke meddeles tilladelse til udstykning, byggeri og andre ændringer på ejendomme, der ligger inden for lokalplanområdet. Den nuværende lovlige anvendelse inden for området kan fortsætte. Det midlertidige stop for tilladelser ophører ved lokalplanens vedtagelse eller senest et år efter forslagets offentliggørelse.
Når høringsfristen er udløbet, kan Byrådet i særlige tilfælde tillade, at ejendomme omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget. Ansøgningen skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Der må ikke være tale om et større byggearbejde, der forudsætter udarbejdelse af ny lokalplan. Der kan ikke meddeles tilladelse, hvis der er indsigelse til planforslaget fra en statslig myndighed eller indgreb fra miljøministeren. 

Lov om miljøvurdering af planer og programmer
Planer, der omhandler fysisk planlægning, skal i henhold til miljøvurderingsloven vurderes i forhold til deres indvirkning på miljøet. Formålet med loven er at sikre, at hensyn til miljøet vægtes højt og at der sker en integration af miljøhensyn under udarbejdelse og vedtagelse af planen. 
                                                
Planer omfattet af lovens § 8, stk. 2 - ingen miljøvurdering/ miljøvurdering
Lokalplanen og tilhørende kommuneplantillæg er omfattet af lovens § 8, stk. 2, idet den fastlægger rammerne for fremtidig anlægstilladelser. Brønderslev Kommune har foretaget en miljøscreening efter miljøvurderingsloven. 
Det vurderes, at gennemførsel af planen ikke medfører en væsentlig påvirkning af miljøet. På den baggrund har Brønderslev Kommune truffet afgørelse om, at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen er truffet i henhold til lovens §10.
Læs mere om miljøscreeningen i lokalplanens redegørelse.

Afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering kan påklages til Planklagenævnet. I klagevejledningen kan du finde reglerne for at klage.

 

Klagevejledning

Hvis du ønsker at klage over afgørelsen om, at planen ikke er omfattet af krav om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet. Dette gælder specifikt for kommunens afgørelse om miljøvurdering. Der kan ikke klages over kommuneplantillæg eller lokalplan, før de er endeligt vedtaget.

Hvad kan der klages over?
Som hovedregel kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at du for eksempel kan klage over afgørelser, hvis du mener, at kommunen har fejlfortolket loven eller ikke har overholdt de gældende procedure- og kompetenceregler. Du kan derimod ikke klage over skønsmæssige afgørelser. 

Hvis retsregler og retsprincipper er fulgt, kan Planklagenævnet ikke tage stilling til, om afgørelsen er uhensigtsmæssig eller urimelig.

Hvem kan klage? 

  • Erhvervsministeren
  • Enhver med retlig interesse i sagens udfald
  • Landsdækkende foreninger og organisationer, der som hovedformål har beskyttelse af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen, på betingelse af:
    • at foreningen eller organisationen har vedtægter, som dokumenterer deres formål, og 
    • at foreningen eller organisationen repræsenterer mindst 100 medlemmer.

Hvornår udløber klagefristen?
Klagen skal være indsendt via Klageportalen senest 4 uger efter at tilladelsen har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.

Hvordan klager jeg?
Du kan klage over afgørelsen til Planklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk. Du logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, typisk med NEM-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for Brønderslev Kommune via Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 900 kr. for borgere eller 1.800 kr.[1] for virksomheder, organisationer eller offentlige myndigheder. 

I Klageportalen sendes din klage automatisk først til Brønderslev Kommune. Hvis Brønderslev Kommune fastholder afgørelsen, sender Brønderslev Kommune klagen videre til behandling i nævnet via Klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Planklagenævnet afviser en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Brønderslev Kommune. Brønderslev Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt du kan fritages. Se betingelserne for at blive fritaget på www.nmkn.dk

Klagegebyr
Du skal indbetale et gebyr for at få behandlet din klage af Planklagenævnet. Nævnet afviser din klage fra behandling, hvis du ikke betaler gebyret, som beskrevet ovenfor. 

Du får dit gebyr tilbagebetalt, hvis:

  • klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves, 
  • du får helt eller delvist medhold i din klage eller
  • din klage afvises som følge af overskredet tidsfrist, manglende klageberettigelse eller fordi din klage ikke er omfattet af Planklagenævnets kompetence.

Kan afgørelsen udnyttes, hvis der klages?
En klage har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Det vil sige, at kommunens afgørelse kan udnyttes mens klagesagen behandles. Det er dog på egen risiko at udnytte afgørelsen, da den kan omgøres af Planklagenævnet.

Domstolsprøvelse
Hvis du ønsker at få kommunens eller klagemyndighedens afgørelse prøvet ved domstolene, skal du anlægge sag inden 6 måneder efter, at kommunens eller klagemyndighedens afgørelse er meddelt.
Uanset om der anlægges retssag, er man forpligtiget til at rette sig efter Planklagenævnet afgørelse, indtil domstolen måtte bestemme andet.

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

 

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback