Skip til hoved indholdet

Her finder du en oversigt over kommunens politikker

Læs om politikker

På Fritids- og Kulturområdet er der et ønske om at samle målsætninger og retning i en overordnet Fritids- og Idrætspolitik. For at Fritids- og Idrætspolitikken lever op til Folkeoplysningsloven er der nogle punkter i Folkeoplysningspolitikken, der skal inkorporeres når Fritids- og Idrætspolitikken skal revideres i 2025.

Brønderslev Kommune har en ambition om, at alle borgere skal bevæge sig gennem aktiv deltagelse i det lokale fritids- og idrætsliv.  Ambitionen skal løftes i sammenhæng med den kommunale strategi ”I samspil med borgerne”. Det betyder, at borgerne meget tidligt inddrages i processen. 

Kommunens værdier ”modig, nysgerrig og fællesskabende” skal bringes i spil og inspirere til, at nye arenaer skabes sammen med kendte og nye samarbejdspartnere. 

De mange fritidstilbud skal være synlige, og der skal skabes tydelige rammer for området så et højt aktivitetsniveau fremmes. 

Politikken beskriver, hvordan kommunen vil styrke den frivillige indsats, såvel økonomisk som praktisk.

Brønderslev Kommune vil styrke den frivillige indsats, såvel økonomisk som praktisk. Det skal ske ved et tæt samarbejde med frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner.

Det er kommunens mål at inddrage disse i at tage et medansvar i løsningen af de sociale opgaver, så arbejdet med sociale problemer gøres til et bredt samfundsmæssigt ansvar, der ikke alene påhviler det offentlige.

Hoved MED har godkendt Grundholdninger til samarbejde ved frivilligt arbejde i Brønderslev Kommune i juni 2016.

Formålet med grundholdningerne er at tydeliggøre Brønderslev Kommunes forventninger til samarbejdet mellem arbejdspladsen og den frivillige enkeltperson, forening eller organisation.

Brønderslev Kommunes kulturpolitik tager udgangspunkt i idégrundlaget for Brønderslev Kommune, som bygger på et højt aktivitetsniveau på fritids- og kulturområdet, fordi dette område har væsentlig betydning for bosætning, borgertrivsel og generelt image.

Politikken Sammenhængende Børnepolitik er dermed "det fælles tredje", som knytter en rød tråd inden for det samlede børne- og ungeområde, og som udstikker en fælles retning for samarbejder og indsatser på almen- og specialområdet.

Den Sammenhængende Børnepolitik har fire værdibaserede overskrifter:

  1. Barnet i fokus
  2. Fælles ansvar
  3. Udvikling i fællesskaber
  4. Klar til verden

De fire overskrifter fungerer som en paraply, der sætter fælles retning, og som samtidigt er retningsgivende for, hvordan der i hverdagen arbejdes for og samarbejdes om, at alle børn trives, udvikles og lærer.

Samspillet er visualiseret i for af en samspilstrekant:

Samspilstrekanten illustrerer, at vi sammen – familie, kommune, lokalsamfund og netværk – alle bidrager til børnenes hverdag.

Socialpolitikken skal medvirke til at styrke den enkeltes evne til aktivt at tage ansvar for eget liv.

Borgerens ressourcer skal bl.a. bringes i spil via inddragelse, så vedkommende opnår et meningsfuldt liv, hvor der er plads til at den enkelte kan udfolde sig og trives – både fysisk, psykisk og socialt.

Sundhedspolitikken sætter retning for arbejdet med at øge sundheden blandt alle borgere i kommunen.

Pejlemærkerne skal sætte en fælles retning for, hvordan vi gør en forskel for borgernes sundhed. Pejlemærkerne omhandler de områder, som især er vigtige for borgernes sundhed, og hvor der er et stort forebyggende potentiale.

Udbudspolitikken beskriver de overordnede rammer for at gennemføre udbud af såvel varer og tjenesteydelser som bygge- og anlægsopgaver.

Udbudspolitikken supplerer de til enhver tid gældende love og direktiver. For så vidt angår indkøb af varer og tjenesteydelser henvises også til Brønderslev Kommunes Indkøbspolitik.

Udover at sætte en driftsopgave eller en bygge- og anlægsopgave i udbud/licitation med henblik på udlicitering, kan kommunen vælge at udbyde med henblik på andre samarbejdsformer.

Det kan eksempelvis være Offentlige-Private Partnerskaber (OPP) eller Partnering.

Der vil også være mulighed for, at Brønderslev Kommune – efter et udbud - vælger at løse opgaven selv.

Udbudspolitikken er vedtaget af Brønderslev Byråd den 18. december 2013

Danmark har en national veteranpolitik, som sætter rammerne for, hvordan det danske samfund anerkender og om nødvendigt støtter veteraner og deres pårørende. 

Brønderslev Kommune ønsker med denne veteranpolitik at bakke op om de nationale initiativer på området og sætte fokus på den lokale anerkendelse og støtte til veteraner

Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje. Værdighedspolitikken sætter den overordnede retning for, hvordan arbejdet med værdighed skal foregå i praksis.

Ældre borgere har, ligesom resten af befolkningen, individuelle værdier og behov, som skal imødekommes på forskellig vis. Der er mange forskellige holdninger til, hvad der opleves som værdigt. Det er derfor afgørende, at plejen af ældre borgere tilrettelægges med udgangspunkt i den ældres behov.

I Brønderslev Kommune ønsker vi samtidig at sætte fokus på den ældre borger som selvstændigt individ med sin helt egen livshistorie. De ældre borgere i kommunen skal derfor have mulighed for at leve et værdigt liv og blive mødt med respekt for deres ønsker og behov. Der skal derfor være respekt og forståelse for, at den ældre borger er dannet af det liv, den pågældende hidtil har levet, og at indsatsen tilrettelægges herefter, når det handler om en værdig ældrepleje.

Politikken er gældende for alle ældre i Brønderslev, som enten modtager pleje i hjemmet eller bor på et af de kommunale plejecentre samt for de medarbejdere, som yder hjælp og pleje hos den ældre.

Brønderslev Kommunes ældrepolitik sætter retningen for arbejdet på Ældreområdet, som vil give trækkraft for udvikling af området.

Samtidig er formålet at skabe klarhed over gensidige forventninger mellem ældre borgere og de ansatte i Brønderslev Kommune. Vi hjæl-per naturligvis borgere, der har brug for hjælp og støtte.

Derudover sætter vi fokus på, hvad den enkelte kan selv og selv vil løse, og hvor vi, som kommune, kan støtte. Det betyder også, at den rehabiliterende tankegang skal være gennemgående, så borgeren tager ansvar for sit eget liv – hele livet igennem. Når det er nødvendigt, støt-ter vi selvfølgelig op, men ansvar for eget liv skal være en gensidig forventning i samarbejdet.

I ældrepolitikken "Et aktivt ældreliv – den, der kan selv, vil og skal selv" anerkender vi vilje og motivation og skal ikke gøre arbejdet for ældre borgere, men i et samspil mellem kommune og borger.

Ældre borgere er en ressource for hinanden, lokalsamfundet og kom-munen som helhed, og politikkens 6 principper skal sætte fokus på, at ældre borgere skal fortsætte med at bruge deres energi, engagement, livserfaring og viden.

Kontakt

Kontakt os
Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk 

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider
Mandag - onsdag 08.00 - 15.00
Torsdag 08.00 - 17.00
Fredag 08.00 - 14.00

Borgerservice Dronninglunund
Rådhusgade 5
9330 Dronninglund

Åbningstider
Mandag - onsdag 10.00 - 14.00 (video)
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30 (video)

Hold dig opdateret om Brønderslev Kommune

Ny Rådhusplads 1
9700 Brønderslev

Tlf.: 9945 4545
raadhus@99454545.dk

Send sikkert post (MitID)
Send sikkert post (Erhverv)

CVR nr.: 29189501

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00
Torsdag 10.00 - 16.30
Fredag 10.00 - 13.30

Telefontider

Mandag - onsdag  8.00 - 14.00
Torsdag 8.00 - 17.00
Fredag 8.00 - 14.00

 

Borgerservice Dronninglund

Rådhusgade 5
9330 Dronninglund
 

Åbningstider

Mandag - onsdag  10.00 - 14.00*
Torsdag 10.00 - 16.30 
Fredag 10.00 - 13.30*
* Videobetjent Borgerservice
Adgang med tegn Få teksten læst op Tilgængelighedserklæring Giv os feedback